திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள்
அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்
சொல்
பொருட்பால்
இறைமாட்சி கல்வி கல்லாமை
கேள்வி அறிவுடைமை குற்றங்கடிதல்
பெரியாரைத் துணைக்கோடல் சிற்றினஞ்சேராமை தெரிந்துசெயல்வகை
வலியறிதல் காலமறிதல் இடனறிதல்
தெரிந்துதெளிதல் தெரிந்துவினையாடல் சுற்றந்தழால்
பொச்சாவாமை செங்கோன்மை கொடுங்கோன்மை
வெருவந்தசெய்யாமை கண்ணோட்டம் ஒற்றாடல்
ஊக்கமுடைமை மடியின்மை ஆள்வினையுடைமை
இடுக்கணழியாமை அமைச்சு சொல்வன்மை
வினைத்தூய்மை வினைத்திட்பம் வினைசெயல்வகை
தூது மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல் குறிப்பறிதல்
அவையறிதல் அவையஞ்சாமை நாடு
அரண் பொருள்செயல்வகை படைமாட்சி
படைச்செருக்கு நட்பு நட்பாராய்தல்
பழைமை தீ நட்பு கூடாநட்பு
பேதைமை புல்லறிவாண்மை இகல்
பகைமாட்சி பகைத்திறந்தெரிதல் உட்பகை
பெரியாரைப் பிழையாமை பெண்வழிச்சேறல் வரைவின்மகளிர்
கள்ளுண்ணாமை சூது மருந்து
குடிமை மானம் பெருமை
சான்றாண்மை பண்புடைமை நன்றியில்செல்வம்
நாணுடைமை குடிசெயல்வகை உழவு
நல்குரவு இரவு இரவச்சம்
கயமை

< முந்தைய குறள் அடுத்த குறள் >
தினம் ஒரு குறள் எதாவது ஒரு குறள்
    

பின்பு
தமிழ் விளக்கவுரைக்கு-வை கிளிக் செய்யவும் | Click for English Translation
துரித இணைப்புகள்


அறத்துப்பால்
பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவறவியல் ஊழியல்
பொருட்பால்
அரசியல் அமைச்சியல் அரணியல் கூழியல்
படையில் நட்பியல் குடியியல்  
காமத்துப்பால்
களவியல் கற்பியல்
எல்லா அதிகாரங்களும்
இணைய அமைப்பு முத்து.வ & சித்தார்த்
முத்து இணையம்