திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள்
அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்
சொல்
காமத்துப்பால்
தகையணங்குறுத்தல் குறிப்பறிதல் புணர்ச்சிமகிழ்தல்
நலம்புனைந்துரைத்தல் காதற்சிறப்புரைத்தல் நாணுத்துறவுரைத்தல்
அலரறிவுறுத்தல் பிரிவாற்றாமை படர்மெலிந்திரங்கல்
கண்விதுப்பழிதல் பசப்புறுபருவரல் தனிப்படர்மிகுதி
நினைந்தவர்புலம்பல் கனவுநிலையுரைத்தல் பொழுதுகண்டிரங்கல்
உறுப்புநலனழிதல் நெஞ்சொடுகிளத்தல் நிறையழிதல்
அவர்வயின்விதும்பல் குறிப்பறிவுறுத்தல் புணர்ச்சிவிதும்பல்
நெஞ்சொடுபுலத்தல் புலவி புலவி நுணுக்கம்
ஊடலுவகை

< முந்தைய குறள் அடுத்த குறள் >
தினம் ஒரு குறள் எதாவது ஒரு குறள்
    

பின்பு
தமிழ் விளக்கவுரைக்கு-வை கிளிக் செய்யவும் | Click for English Translation
துரித இணைப்புகள்


அறத்துப்பால்
பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவறவியல் ஊழியல்
பொருட்பால்
அரசியல் அமைச்சியல் அரணியல் கூழியல்
படையில் நட்பியல் குடியியல்  
காமத்துப்பால்
களவியல் கற்பியல்
எல்லா அதிகாரங்களும்
இணைய அமைப்பு முத்து.வ & சித்தார்த்
முத்து இணையம்